СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

Страните от ЕС10 се връщат към растеж през 2010 г., но ситуацията на финансовите и трудовите пазари хвърля сянка върху бъдещето

16 Юли, 2010
БРЮКСЕЛ, 16 юли, 2010 г. – Най-новите страни-членки на ЕС от ЕС-10* се връщат към положителен растеж за първи път от началото на глобалната финансова криза, но възстановяването все още е плахо. Според последния „Редовен икономически доклад за ЕС10” на Световната банка , представен днес в Брюксел, икономическият ръст се е подобрил в групата на ЕС10 - от спад от 2,1 процента през четвъртото тримесечие на 2009 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година до ръст от 0,8 процента през първото тримесечие на 2010 г. Съответното подобрение в групата на ЕС15** е от спад от 1,9 процента до ръст от 0,6 процента.

Подемът в групата на ЕС10 обаче е неравномерен, поради различната степен на влияние на външното търсене, натрупаните дисбаланси и други специфични за страните фактори. През първото тримесечие на 2010 г., растежът е бил най-висок в Словакия – благодарение на възстановяването на автомобилния сектор, а също и в Полша, единствената страна в ЕС с положителен ръст през 2009 г. Икономическата активност в Унгария и Чехия се върна към растеж, докато в Латвия, България, Литва, Румъния и Естония продължава да се свива, макар и вече с по-умерени темпове.

Икономическото възстановяване все още не се отразило на пазара на труда. Нивата на безработица в страните от ЕС10 нараснаха от 6,5 процента през юли 2008 г. до около 10 процента през май 2010 г., което увеличи броя на безработните от 3 на 4,7 милиона души.

„Кризата направи още по-трудно връщането на работа на тези, които са загубили работата си.”, каза Каспар Рихтер, старши икономист в регион Европа и Централна Азия на Световната банка и един от авторите на доклада. „С увеличаването на броя на безработните и намаляването на броя на свободни работни места, конкуренцията при намирането на работа в региона нарасна значително. От увеличената безработица най-много пострадаха младите хора и тези с по-ниско образование.”

Притесненията относно държавния дълг в някои страни от еврозоната, намали апетита към риск на европейските финансови пазари. В региона на ЕС10 това доведе до забавяне на притока на капитали, спад на цените на акциите и нарастването на спредовете по кредитните суапове (CDS) за правителствата и централните банки и обезценяването на националните валути спрямо основните валути.

Регионът е на път към постепенно икономическо възстановяване през 2010 и 2011 г., повлияно от подема в глобалната търговия и сравнително балансирания спад на апетита към риск на финансовите пазари. Очакванията са, че в страните от ЕС10 икономическият растеж ще се увеличи между 1,5 и 1,7 процента през 2010 г. и между 3,1 и 3,6 процента през 2011 г. Растежът в страните от ЕС10 може да надскочи растежа в страните от ЕС15 с около 0,5 процента през 2010 г. и 1,5 процента през 2011 г.

Възстановяването на икономиките обаче е слабо. Ще отнеме поне още една година преди производството в региона да достигне предкризисните си нива, а вероятно за някои страни това ще изисква дори повече време. Освен това, следкризисните темпове на растеж вероятно ще останат по-ниски от темповете, регистрирани преди кризата, поради намалените капиталови потоци, ограничения растеж на кредитите и необходимостта от започването на фискална консолидация. От ключово значение за възстановяването на региона е запазването стабилността на финансовия пазар и увеличаването на ефективността на публичните разходи.

Редовният икономически доклад за ЕС10 излиза три пъти в годината. Той прави обзор на макроикономическото развитие и на реформите в страните от ЕС10 и предлага задълбочен анализ на ключови проблеми на политиките. Он-лайн копие на доклада може да намерите на Интернет страница http://www.worldbank.org/eca/eu10rer


* Страните от ЕС10 включват: България, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

** Страните от ЕС15 включват: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Ирландия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Обединеното кралство.


СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ №:
2010/07/16/ECA

Api
Api