Trang này bằng:

Các sự kiện

Diễn Đàn Đối Tác Phát Triển Việt Nam: Một cơ chế đối thoại chính sách mới

5 Tháng 12 Năm 2013

Hà Nội, Việt Nam

Diễn Đàn tạo điều kiện thảo luận chính sách giữa Chính phủ Việt Nam, các nhà tài trợ, khu vực tư nhân, các tổ chức xã hội dân sự quốc tế và trong nước, các viện nghiên cứu trong nước và các tác nhân phát triển khác nhằm tăng cường phát triển kinh tế - xã hội toàn diện và cải thiện đời sống cho mọi người Việt Nam.