ภาษา:

กิจกรรม

ธนาคารโลกจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

26 สิงหาคม-6 กันยายน 2556

ห้องประชุมป๋วยอึ้งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ธนาคารโลกจัดการฝึกอบรมสองสัปดาห์สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้แทนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านเทคนิคในการวิเคราะห์ความเสี่ยงและช่องโหว่ของสถาบันการเงิน