โครงการและแผนงาน

งานหลักของธนาคารโลกในประเทศไทยประกอบด้วยการนำเสนอองค์ความรู้และการให้คำปรึกษาการกู้ยืม

ประเทศไทย: ภาระผูกพันตามปีงบประมาณ (ล้านดอลล่าร์)*

*จำนวนนี้รวมถึงภาระผูกพันของของประเทศกับธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนาระหว่างประเทศ (IBRD) และสมาพันธ์การพัฒนาระหว่างประเทศ (IDA)

โครงการเด่น
Image
เชียงใหม่ เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ กำลังเผชิญกับความท้าท้ายด้านการขนส่ง ทั้งการจราจรติดขัด มลภาวะทางอากาศ และระบบขนส่งที่ไม่มีประสิทธิภาพแผนที่โครงการ