Shqipëria

Kjo faqe në:

Shqipëria Projekte dhe programe

HUADHËNIA
Shqipëria: Angazhimet financiare për vit fiskal (në milionë dollarë)*
*Shumat përfshijnë angazhimet financiare nga IBRD dhe IDA deri më
HARTA E PROJEKTIT
Kontaktet e zyrës së vendit
Tel. (355 4) 2280 650/1, Faks (355 4) 2240 590

Rr."Ibrahim Rugova", Nr. 34, Tiranë, Shqipëri

agjokutaj@worldbank.org
1818 H Street NW, Washington, DC 20433

Washington, +1 202-458-2736

Qëndroni të lidhur