Судалгаа


тайлан (en)

Монгол: Говийн бүсийн мал аж ахуй ба зэрлэг амьтад

Энэхүү тайлан байгаль орчин, уламжлалт амьдралд нь нилээд өөрчлөлт орж буй говийн бүсийн хөгжлийн трендийг судалсан.тайлан (en)

Монгол дахь төсвийн шинэчлэл ба төвлөрлийг сааруулах шинэчлэл: Оролцогч талуудын судалгаа

Энэхүү тайлан Монгол орон дахь төсвийн төвлөрлийг сааруулах үйл явцад оролцогч талуудын талаарх судалгааны гол дүнг танилцуулна.