Контакт од Канцеларијата на Светска банка во земјата
Ул. Ленинова 34, 1000 Скопје

Република Македонија

Тел: +389 2 55 15 230, +389 2 3117 159 Факс: +389 2 55 15 240
Оваа страница на:

Република Македонија Проекти и програми

ПРЕБАРУВАЊЕ ПРОЕКТИ
ДАВАЊЕ ЗАЕМИ
Република Македонија: Одобрен износ по фискална година (во милиони американски долари)*
Износот вклучува одобрени износи од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD) и Меѓународното здружение за развој (IDA)
МАПА НА ПРОЕКТИ