Република Македонија Проекти и програми

Од 1995 година, Светска банка обезбеди знаење и финансираше 61 проект во Македонија со повеќе од 1 милијарда долари, вклучувајќи и буџетска поддршка. Сегашното портфолио се состои од шест инвестициски проекти во процес на имплементација, вредни 280 милиони долари.


ПРЕБАРУВАЊЕ ПРОЕКТИ
Види ги сите проекти »

ДАВАЊЕ ЗАЕМИ

Република Македонија: Одобрен износ по фискална година (во милиони американски долари)*

Износот вклучува одобрени износи од Меѓународната банка за обнова и развој (IBRD) и Меѓународното здружение за развој (IDA)

РЕПОРТАЖА
Image
Проектот за реформи во железницата има за цел подобрување на финансиската одржливост, продуктивност и ефикасност во дејностите во железницата (анг.).