ໜ້ານີ້ ເປັນ ພາສາ:

ເລື່ອງພົ້ນເດັ່ນ

ຮູບພາບສະຖິຕິ: ຊີວິດການເປັນຢູ່ໃນໝູ່ບ້ານໃໝ່ ໃນບໍລິເວນ
ນ້ຳເທີນ 2, ສປປ ລາວ

9 ມັງກອນ 2014

ກົດ​ໃສ່​ຮູບ ເພື່ອ​ເບິ່ງ ຮູບ​ເຕັມ