ទំព័រ​នេះ​នៅ​ក្នុង:

វីដេអូ

  • ផ្លូវថ្មីជួយធ្វើឲ្យកើនឡើង ជំនួញនៅកម្ពុជា
សូមមើលកម្មវិធីដែលមានហេដា្ធរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា​។