ទំព័រ​នេះ​នៅ​ក្នុង:
  • English
  • ភាសា​ខ្មែរ​

វីដេអូ

Video Platform Video Management Video Solutions Video Player

កម្ពុជា - អាហារូបត្ថម្ភ និងអនាម័យរបស់កុមារ

កុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការការគាំទ្រ។ ទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយ កុមារដែលមានអាយុក្រោម៥ឆ្នាំម្នាក់ ក្នុងចំណោមកុមារ២នាក់ គឺប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃ និងក្រិន។