ការស្រាវជ្រាវ

ឯកសារបោះពុម្ភផ្សាយថី្មៗចំណងជើងជាភាសារអង់គ្លេសអាចស្វែងរកបានឯកសារជាភាសា​ខ្មែរ
មើលទាំងអស់ ការស្រាវជ្រាវ »
អប់រំ

ការវាយតម្លៃ​ភាពក្រីក្រ​ឆ្នាំ២០១៣

រស់នៅមានប្រាក់ចំណូលតិចជាង ២,៣០ដុល្លាអាមេរិកក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ប្រហែលជាចាកផុតពីភាពក្រីក្រ ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះ ប្រសិន បើមានបពា្ហសេដ្ឋកិច្ចកើតឡើង។


អ្នកជំនាញ

អាឡាសាន់ សូ

នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក

ប៊ូ សារឿន

ជាមន្រ្តីព័ត៌មាន
មើល​រាល់អ្នក​ជំនាញទាំងអស់ »

យេនឌ័រ

សម្លេងស្រ្តីសហគ្រិនកម្ពុជា (ភាសាអង់គ្លេស)

ស្រ្តីសហគ្រិនគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភវិឌ្ឍសហគ្រាសឯកជន។ របាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីការលំបាក និងឳកាសដែលពួកគាត់ជួបប្រទះ។