ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​ប្រចាំប្រទេស
ប្រចាំនៅកម្ពុជា

១១៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ ១២២០៧
ទូស័ព្ទរ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ​៣០០​​​
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ៣០១/​​​​៣០២
cambodia@worldbank.org

វ៉ាស៊ីនតោន

១៨១៨ H ផ្លូវ NW វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ទូរស័ព្ទ ២០៤៣៣
ទូរស័ព្ទ: +១ ២០២-៤៧៣-៤៧០៩
eastasiapacific@worldbank.org

ទំព័រ​នេះ​នៅ​ក្នុង:
  • English
  • ភាសា​ខ្មែរ​

ការស្រាវជ្រាវ

ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេ

ឯកសារបោះពុម្ភផ្សាយថី្មៗចំណងជើងជាភាសារអង់គ្លេសអាចស្វែងរកបានឯកសារជាភាសា​ខ្មែរ

Working Paper
Ly Sodeth, Aldaz-Carroll Enrique1 មេសា 2014

Cambodia's economy has withstood domestic pressures and managed to sustain its high growth driven by its usual engines of growth. The external sector improved as a result of slower imports due to dampened ...

Working Paper
Sobrado Carlos, Neak Samsen, Ly Sodeth, Aldaz-Carroll Enrique, Gamberoni Elisa, Arias-Vazquez Francisco, Fukao Tsuyoshi, Beng Simeth, Johnston Timothy, Joaquin Miguel San, Bruni Lucilla, de Groot Richard1 វិច្ឆិកា 2013

Over the seven years from 2004 through 2011, Cambodian economic growth was tremendous, ranking amid the best in the world. Moreover, household consumption increased by nearly 40 percent. And this growth was ...

Economic Updates and Modeling
Ly Sodeth, Aldaz-Carroll Enrique1 កញ្ញា 2013

According to the June 2013 global economic prospects, the global economic environment remains fragile, although the balance of risks is now less skewed to the downside than it has been in recent years. The US has ...

Policy Note
Brixi Hana Polackova21 មីនា 2012

Over the past decade, Cambodia improved the skills of its workforce at a slower rate than other countries in East Asia. And, although Cambodia's firms do not perceive skills as their main business constraint, ...

Public Expenditure Review
30 វិច្ឆិកា 2011

Cambodia has made substantial progress in economic reconstruction since the 1993 elections helped return peace to the war ravaged country. The report is organized as: the remainder of chapter one presents the ...

អប់រំ
ImgAlttext

រៀបចំឲ្យប្រសើរសម្រាប់យុវជនដែលបោះបង់សាលាដើម្បីឲ្យពួកគេមានការងារធ្វើ។ អាន​បន្ថែម

អ្នកជំនាញ
នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក
Saroeun Bou
ជាមន្រ្តីព័ត៌មាន
យេនឌ័រ
Cambodian women entrepreneurs

ស្រ្តីសហគ្រិនគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភវិឌ្ឍសហគ្រាសឯកជន។ របាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីការលំបាក និងឳកាសដែលពួកគាត់ជួបប្រទះ។ អាន​បន្ថែម