ការស្រាវជ្រាវ

ឯកសារបោះពុម្ភផ្សាយថី្មៗចំណងជើងជាភាសារអង់គ្លេសអាចស្វែងរកបានឯកសារជាភាសា​ខ្មែរ
 • WORKING PAPER

  Adapting to stay competitive : Cambodia economic update

  Ly,Sodeth  |  1 តុលា 2015
  Robust GDP growth continues, and real growth for 2014 has been revised up by the authorities to 7.1 percent from an earlier estimate of 7.0 percent. Strong domestic demand, boosted by a construction boom and ...
 • WORKING PAPER

  Cambodia economic update : Clear skies

  Ly, Sodeth, Aldaz-Carroll, Enrique  |  19 វិច្ឆិកា 2014
  This issue of the Cambodia economic update covers the following selected issues: 1) making the most of the Cambodian rise sector; and 2) creating opportunities for firms as reflected in findings from the ...
 • ECONOMIC UPDATES AND MODELING

  Coping with domestic pressures and gaining from a strengthened global economy : Cambodia economic update

  Ly, Sodeth, Aldaz-Carroll, Enrique  |  1 មេសា 2014
  Cambodia's economy has withstood domestic pressures and managed to sustain its high growth driven by its usual engines of growth. The external sector improved as a result of slower imports due to dampened ...
 • BRIEF

  Creating Opportunities for Firms : Findings from the Investment Climate Assessment

  1 មករា 2014
  The Royal Government of Cambodia's (RGC) new five-year Rectangular Strategy III (RS III) continues to prioritize the business environment as a means of diversifying exports and increasing value-added in ...
 • POVERTY ASSESSMENT

  Where have all the poor gone? : Cambodia poverty assessment 2013

  Sobrado, Carlos, Neak, Samsen, Ly, Sodeth, Aldaz-Carroll, Enrique, Gamberoni, Elisa, Arias-Vazquez, Francisco, Fukao, Tsuyoshi, Beng, Simeth, Johnston, Timothy, Joaquin, Miguel San, Bruni, Lucilla, de Groot, Richard  |  1 វិច្ឆិកា 2013
  Over the seven years from 2004 through 2011, Cambodian economic growth was tremendous, ranking amid the best in the world. Moreover, household consumption increased by nearly 40 percent. And this growth was ...
មើលទាំងអស់ ការស្រាវជ្រាវ »
អប់រំ

ផ្តល់ជំនាញសម្រាប់សមភាពនិងកំណើន (ភាសាអង់គ្លេស)

រៀបចំឲ្យប្រសើរសម្រាប់យុវជនដែលបោះបង់សាលាដើម្បីឲ្យពួកគេមានការងារធ្វើ។


អ្នកជំនាញ

អាឡាសាន់ សូ

នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក

ប៊ូ សារឿន

ជាមន្រ្តីព័ត៌មាន
មើល​រាល់អ្នក​ជំនាញទាំងអស់ »

យេនឌ័រ

សម្លេងស្រ្តីសហគ្រិនកម្ពុជា (ភាសាអង់គ្លេស)

ស្រ្តីសហគ្រិនគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភវិឌ្ឍសហគ្រាសឯកជន។ របាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីការលំបាក និងឳកាសដែលពួកគាត់ជួបប្រទះ។