ការស្រាវជ្រាវ

ឯកសារបោះពុម្ភផ្សាយថី្មៗចំណងជើងជាភាសារអង់គ្លេសអាចស្វែងរកបានឯកសារជាភាសា​ខ្មែរ
មើលទាំងអស់ ការស្រាវជ្រាវ »
អប់រំ

ផ្តល់ជំនាញសម្រាប់សមភាពនិងកំណើន (ភាសាអង់គ្លេស)

រៀបចំឲ្យប្រសើរសម្រាប់យុវជនដែលបោះបង់សាលាដើម្បីឲ្យពួកគេមានការងារធ្វើ។


អ្នកជំនាញ

អាឡាសាន់ សូ

នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក

ប៊ូ សារឿន

ជាមន្រ្តីព័ត៌មាន
មើល​រាល់អ្នក​ជំនាញទាំងអស់ »

យេនឌ័រ

សម្លេងស្រ្តីសហគ្រិនកម្ពុជា (ភាសាអង់គ្លេស)

ស្រ្តីសហគ្រិនគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភវិឌ្ឍសហគ្រាសឯកជន។ របាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីការលំបាក និងឳកាសដែលពួកគាត់ជួបប្រទះ។