ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​ប្រចាំប្រទេស
ប្រចាំនៅកម្ពុជា

១១៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ ១២២០៧
ទូស័ព្ទរ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ​៣០០​​​
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ៣០១/​​​​៣០២

cambodia@worldbank.org
វ៉ាស៊ីនតោន

១៨១៨ H ផ្លូវ NW វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ទូរស័ព្ទ ២០៤៣៣
ទូរស័ព្ទ: +១ ២០២-៤៧៣-៤៧០៩

eastasiapacific@worldbank.org
ទំព័រ​នេះ​នៅ​ក្នុង:

ការស្រាវជ្រាវ

ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេ
ឯកសារបោះពុម្ភផ្សាយថី្មៗចំណងជើងជាភាសារអង់គ្លេសអាចស្វែងរកបានឯកសារជាភាសា​ខ្មែរ
 • WORKING PAPER
  Ly, Sodeth, Aldaz-Carroll, Enrique19 វិច្ឆិកា 2014
  This issue of the Cambodia economicupdate covers the following selected issues: 1) making themost of the Cambodian rise sector; and 2) creatingopportunities for firms as reflected in findings from theinvestment climate assessment. For FY2014 economic growthheld up...
 • ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
  1 មិថុនា 2014
  The objective of the Early ChildhoodDevelopment Education for Floating Villages Project forCambodia is to improve access to quality Early ChildhoodCare and Development (ECCD) services through community andhome-based programs for 0 to 5-year-olds, particularly forthose...
 • ECONOMIC UPDATES AND MODELING
  Ly, Sodeth, Aldaz-Carroll, Enrique1 មេសា 2014
  Cambodias economy has withstood domesticpressures and managed to sustain its high growth driven byits usual engines of growth. The external sector improved asa result of slower imports due to dampened domestic demand.The post-election adverse effects slowed down the...
 • BRIEF
  1 មករា 2014
  The Royal Government of Cambodias (RGC)new five-year Rectangular Strategy III (RS III) continues toprioritize the business environment as a means ofdiversifying exports and increasing value-added inproduction. Cambodia has seen a resurgence of foreign directinvestment...
 • POVERTY ASSESSMENT
  Sobrado, Carlos, Neak, Samsen, Ly, Sodeth, Aldaz-Carroll, Enrique, Gamberoni, Elisa, Arias-Vazquez, Francisco, Fukao, Tsuyoshi, Beng, Simeth, Johnston, Timothy, Joaquin, Miguel San, Bruni, Lucilla, de Groot, Richard1 វិច្ឆិកា 2013
  Over the seven years from 2004 through2011, Cambodian economic growth was tremendous, ranking amidthe best in the world. Moreover, household consumptionincreased by nearly 40 percent. And this growth waspro-poor, not only reducing inequality, but alsoproportionally...
អប់រំ
ImgAlttext

រៀបចំឲ្យប្រសើរសម្រាប់យុវជនដែលបោះបង់សាលាដើម្បីឲ្យពួកគេមានការងារធ្វើ។ អាន​បន្ថែម

អ្នកជំនាញ
នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក
Saroeun Bou
ជាមន្រ្តីព័ត៌មាន
យេនឌ័រ
Cambodian women entrepreneurs

ស្រ្តីសហគ្រិនគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភវិឌ្ឍសហគ្រាសឯកជន។ របាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីការលំបាក និងឳកាសដែលពួកគាត់ជួបប្រទះ។ អាន​បន្ថែម