ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​ប្រចាំប្រទេស
ប្រចាំនៅកម្ពុជា

១១៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ ១២២០៧
ទូស័ព្ទរ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ​៣០០​​​
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ៣០១/​​​​៣០២

cambodia@worldbank.org
វ៉ាស៊ីនតោន

១៨១៨ H ផ្លូវ NW វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ទូរស័ព្ទ ២០៤៣៣
ទូរស័ព្ទ: +១ ២០២-៤៧៣-៤៧០៩

eastasiapacific@worldbank.org
ទំព័រ​នេះ​នៅ​ក្នុង:

ការស្រាវជ្រាវ

ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេ
ឯកសារបោះពុម្ភផ្សាយថី្មៗចំណងជើងជាភាសារអង់គ្លេសអាចស្វែងរកបានឯកសារជាភាសា​ខ្មែរ
អប់រំ
ImgAlttext

រៀបចំឲ្យប្រសើរសម្រាប់យុវជនដែលបោះបង់សាលាដើម្បីឲ្យពួកគេមានការងារធ្វើ។ អាន​បន្ថែម

អ្នកជំនាញ
នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក
Saroeun Bou
ជាមន្រ្តីព័ត៌មាន
យេនឌ័រ
Cambodian women entrepreneurs

ស្រ្តីសហគ្រិនគឺជាអ្នកចូលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ដល់ការអភវិឌ្ឍសហគ្រាសឯកជន។ របាយការណ៍នេះរៀបរាប់អំពីការលំបាក និងឳកាសដែលពួកគាត់ជួបប្រទះ។ អាន​បន្ថែម