គម្រោង និងកម្មវិធី

មកដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧ នេះ ធនាគារពិភពលោកបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន ២៤៣,១ លានដុល្លាអាមេរិក ដល់គម្រោងចំនួន១២ដែលកំពុងអនុវត្ត។ ទឹកប្រាក់ទំាងនេះរួមមាន ១៧៣,២លានដុល្លាអាមេរិក បានពីសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ និង៦៩,៨ លានដុល្លាអាមេរិក បានពីមូលនិធិមរតក។ គម្រោងទំាងនេះ គាំទ្រដល់ វិស័យសុខាភិបាល អប់រំ ការលើកកម្ពស់ជីវភាព គ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងនេសាទ ថែទាំផ្លូវជាតិ និងស្ថាបនាផ្លូវជនបទ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចុចទីនេះដើម្បីទាញយកឯកសារជា pdf។


ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​គម្រោង
មើល​របាយ​ការណ៍​ទាំង​អស់ »

ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA

ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេ
Image
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាចធ្វើឲប្រសើរឡើងបានដោយពង្រឹងការងាររដ្ឋបាលនៃធនធានសាធារណៈធនធានមនុស្ស និងសាវនកម្មពីខាងក្រៅ។

Api
Api
Api


ផែនទីគម្រោង