ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​ប្រចាំប្រទេស
ប្រចាំនៅកម្ពុជា

១១៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ ១២២០៧
ទូស័ព្ទរ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ​៣០០​​​
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ៣០១/​​​​៣០២
cambodia@worldbank.org

វ៉ាស៊ីនតោន

១៨១៨ H ផ្លូវ NW វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ទូរស័ព្ទ ២០៤៣៣
ទូរស័ព្ទ: +១ ២០២-៤៧៣-៤៧០៩
eastasiapacific@worldbank.org

ទំព័រ​នេះ​នៅ​ក្នុង:
  • English
  • ភាសា​ខ្មែរ​

គម្រោង និងកម្មវិធី

ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA

ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេ

ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាចធ្វើឲប្រសើរឡើងបានដោយពង្រឹងការងាររដ្ឋបាលនៃធនធានសាធារណៈធនធានមនុស្ស និងសាវនកម្មពីខាងក្រៅ។ អាន​បន្ថែម

ផែន​ទី​គម្រោង