គម្រោង និងកម្មវិធី

មកដល់ថ្ងៃទី៣១​ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ ធនាគារពិភពលោកបានផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានចំនួន ២៣២,៧ លានដុល្លាអា​មេ​រិក ដល់គម្រោងចំនួន៥ដែលកំពុងអនុវត្ត។ ទឹកប្រាក់ទំាងនេះរួមមាន ៥៣លានដុល្លាអា​មេ​រិក បានពីសមាគមអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ និង​១៧៩,៧ លានដុល្លាអា​មេ​រិក បានពីមូលនិធិមរតក។​ គម្រោងទំាងនេះ គាំទ្រដល់ វិស័យសុខាភិបាល​ អប់រំ ពាណិជ្ជកម្ម​​ និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។


ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​គម្រោង
មើល​របាយ​ការណ៍​ទាំង​អស់ »

ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA

ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេ
Image
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាចធ្វើឲប្រសើរឡើងបានដោយពង្រឹងការងាររដ្ឋបាលនៃធនធានសាធារណៈធនធានមនុស្ស និងសាវនកម្មពីខាងក្រៅ។ផែនទីគម្រោង
Welcome