គម្រោង និងកម្មវិធី

រហូតមកត្រឹមថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ធនាគារពិភពលោកបានផ្តល់ជាកម្ចីនិងជំនួយឥតសំណងជាង ៣៦៩,៩លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងដែលកំពុងដំណើរការចំនួន១៣។ គម្រោងទាំងនោះផ្តោតទៅលើអភិបាលកិច្ច ដឹកជញ្ជូន អគ្គិសនី ការផ្គត់ផ្គង់ទឹក អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស សម្របសម្រួលជំនួញ និងការគ្រប់គ្រងចំណាយសាធារណៈ។


ការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​គម្រោង
មើល​របាយ​ការណ៍​ទាំង​អស់ »

ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA

ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេ
Image
ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈអាចធ្វើឲប្រសើរឡើងបានដោយពង្រឹងការងាររដ្ឋបាលនៃធនធានសាធារណៈធនធានមនុស្ស និងសាវនកម្មពីខាងក្រៅ។