ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​ប្រចាំប្រទេស
ប្រចាំនៅកម្ពុជា

១១៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ ១២២០៧
ទូស័ព្ទរ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ​៣០០​​​
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ៣០១/​​​​៣០២

cambodia@worldbank.org
វ៉ាស៊ីនតោន

១៨១៨ H ផ្លូវ NW វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ទូរស័ព្ទ ២០៤៣៣
ទូរស័ព្ទ: +១ ២០២-៤៧៣-៤៧០៩

eastasiapacific@worldbank.org
ទំព័រ​នេះ​នៅ​ក្នុង:

ព័ត៌មាន

ដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាងគេ

ព័ត៌មាន​ថ្មី​បំផុត

អត្ថបទ​សារព័ត៌មាន

ការពង្រីកទីក្រុងនៅកម្ពុជា

26 មករា 2015

អត្ថបទ​សារព័ត៌មាន

ការពង្រីកទីក្រុងនៅកម្ពុជា

17 វិច្ឆិកា 2014

អ្នកជំនាញ
នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក
Saroeun Bou
ជាមន្រ្តីព័ត៌មាន