​កម្ពុជា​
ទិន្នន័យបន្ទាន់​ប្រចាំ​ប្រទេស


គម្រោង
Image
គម្រោងនេះមានគោលបំណងបង្កើនការអប់រំកុមារតូចៗ និងកែលម្អគុណភាពនៃការអប់រំកម្រិតមូលដ្ឋាន សម្រាប់សិស្ស។
ចូលមើលឯកសារអំពីគម្រោង »

របាយ​ការណ៍
Image
ស្វែងរករបាយការណ៍មុនៗរបស់ធនាគារពិភពលោក ទាក់ទងវិស័យសំខាន់ៗ និងការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជា ។
ចូលមើលរបាយការណ »

ការឲ្យខ្ចី

​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*

*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA

ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ប្រទេស​


ផែនទីគម្រោង

អ្នកជំនាញ

អូលរិក ហ្សាចៅ

នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

អ៊ីហ្គូណា ដូបា្រចា

អ៊ីហ្គូណា ដូបា្រចា ប្រធានគ្រប់គ្រងប្រចំាកម្ពុជា អាស៊ី​បូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិក
មើល​រាល់អ្នក​ជំនាញទាំងអស់ »

សំណុំរូបភាព
រូបភាពបន្ថែមទៀត »

Welcome