​កម្ពុជា​

ទំព័រ​នេះ​នៅ​ក្នុង:
គម្រោង
របាយ​ការណ៍
ការឲ្យខ្ចី
​កម្ពុជា​: ទឹកប្រាក់សន្យាតាមឆ្នាំសារពើពន្ធ (ជាលានដុល្លារ)*
*ទឹកប្រាក់សន្យារួម របស់ IBRD និង IDA
ទិន្នន័យ​សម្រាប់​ប្រទេស​
ឣំពីទិន្នន័យ ធនាគារ​ពិភពលោក​
ផែនទីគម្រោង
អ្នកជំនាញ
នាយកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
នាយកគ្រប់គ្រងធនាគារពិភពលោក
សំណុំរូបភាព
លម្អិត
ធនាគារពិភពលោកផ្តល់ការទទួលបានទិន្នន័យដែលសំខាន់ៗស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍នៅក្នុងប្រទេសនានានៅលើពិភពលោក ដោយរួមទាំងកម្ពុជា ដោយឥតគិតថៃ្ល។
ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ
សូមមើលកម្មវិធីដែលមានហេដា្ធរចនាសម្ព័ន្ធថ្មីជួយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅកម្ពុជា​។​
សុខភាព
ទោះបីជាមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយ កុមារដែលមានអាយុក្រោម៥ឆ្នាំម្នាក់ ក្នុងចំណោមកុមារ២នាក់ គឺប្រឈមនឹងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភរ៉ាំរ៉ៃ និងក្រិន។
ការការពារពលកម្មនិងសង្គម
របាយការណ៍រកឃើញថាការងារនៅក្នុងវិស័យឯកជន ភាគច្រើននាំអោយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកើនឡើង។នៅកម្ពុជាវិស័យឧស្សហកម្មកាត់ដេរគឺជាវិស័យដែលមាននិយោជិកច្រើនបំផុត។
ពាណិជ្ជកម្ម
សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើការនាំចេញ ដូចនេះការនំាចេញកាន់តែច្រើន​ មានន័យថា កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និង​ប្រាក់ចំណូលកាន់តែខ្ពស់​​ បង្កើនការងារកាន់តែច្រើន​ ​ភាពក្រីក្រកាន់តែតិច ​​ហើយជីវភាពរស់នៅ​របស់ពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរ។
ការិយាល័យ​ទំនាក់ទំនង​ប្រចាំប្រទេស
ប្រចាំនៅកម្ពុជា

១១៣ មហាវិថីព្រះនរោត្តម ភ្នំពេញ ១២២០៧
ទូស័ព្ទរ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ​៣០០​​​
ទូរស័ព្ទ: +៨៥៥(០)២៣​ ៨៦១ ៣០១/​​​​៣០២

cambodia@worldbank.org
វ៉ាស៊ីនតោន

១៨១៨ H ផ្លូវ NW វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ទូរស័ព្ទ ២០៤៣៣
ទូរស័ព្ទ: +១ ២០២-៤៧៣-៤៧០៩

eastasiapacific@worldbank.org